پیش بینی از آینده رشته دامپزشکی در دنیا

25 مهر 1393, ارسال شده توسط: saeedseery

دامپزشكي درآينده خيلي بيشتر از امروز جذاب و پركشش خواهدشد.دامپزشكان قادر خواهند شد مقادير خيلي زيادي ازاستانداردهاي درمان را بانگراني هاي كمتري روزانه بكاربرند.حتي كساني كه در روستاها كار مي كنند نيز مي توانند با آخرين اطلاعات وآخرين سطح تجربه ها دسترسي پيداكنند.نظر شما در مورد آینده دامپزشکی چیست؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

دامپزشكي درآينده خيلي بيشتر از امروز جذاب و پركشش خواهدشد.دامپزشكان قادرخواهند شد مقاديرخيلي زيادي از استانداردهاي درمان را با نگراني هاي كمتري روزانه بكاربرند حتي كساني كه در روستاها كار مي كنند نيز مي توانندباآخرين اطلاعات و آخرين سطح تجربه هادسترسي پيدا كنند و ازهدر رفتن وقت روي درمان انفرادي كاسته وبيشتر به معالجات دسته جمعي بپردازند كه همگي درنتيجه دستيابي به اينترنت وتكنولوژي آن است.
درگذشته ارائه يك تكنولوژي جديدو دسترسي به آن ازطريق چاپ كتاب وآموزش آن به افراد ميسر بود. با اختراع تلفن و اتومبيل انقلابي درنحوه تفكر ما در رابطه با ارتباطات ومسافت ايجاد شد كه باعث بوجودآمدن امكانات جديدي در تجارت شد و حالا اينترنت وكامپيوتر(pc) و تكنولوژي كه از آنهامشتق مي شود راه كسب اطلاعات رابراي ما هموار مي كنند ، بطوريكه امروزه هرحرفه و سازماني را دربرمي گيرد.
تحولات فوق باعث بوجودآمدن يك سري توانائيهاي جديد براي دامپزشكان شده كه اثرات مثبتي را ميتواند روي كار آنها بوجود آورد.ما بر روي ابزارها و اطلاعاتي كه درحال حاضر وجود دارند ويادرحال تكامل هستند دقت وفوكوس خواهيم كرد.اطلاعات كسب شده از دامپزشكاني كه از اين ابزارهادر حرفه خودامروزه استفاده مي كنند راهنماي خوبي است جهت اينكه از نحوه استفاده و برقراري اين ارتباطات آگاه شويم .بانظري اجمالي به امكاناتي كه درچندسال گذشته بوجودآمده يك چيزكاملا واضح است و آن اين است كه دامپزشكان درآينده به همان اندازه از اينترنت استفاده خواهندكردكه تلفن درزمان حال مورداستفاده قرارميگيرد. اينترنت يك منبع پرقدرت جهت تشخيص ودرمان قرارخواهدگرفت.كاربدون ارتباط بااينترنت(World Wide Web) به همان اندازه بي معني خواهد بود كه كار بدون گوشي وراديوگرافي درحال حاضر.
و اما چه چيزباعث شده كه اينترنت وصفحات وب بصورت بسيارعميق باعث اثرگذاري برروي حرفه ماشوند.
سه خصوصيت ارائه مي گردد :
    دستيابي به مقاديرزيادي از اطلاعات كه قبلا غيرقابل دسترسي بودند.
    ارتباط دوطرفه غيرمجازي فوري
    شخصي شدن امور
هر يك ازخصوصيات فوق باعث فشردگي كار دامپزشكی خواهدشد.

قبل از آشكارشدن توانائيهاي اينترنت دسترسي به بعضي ازاطلاعات بخصوص منحصرمي شد به كسانيكه تمام منابع و منافع و تجارت خود را برپايه دسترسي به آن اطلاعات قرارداده بودند.بطورمثال آژانس هاي مسافرتي و تورهاي گردشگري مي باشد كه تامدتي قبل فقط اين آژانس ها امكان دستيابي به برنامه هاي پروازي خطوط هواپيمائي و ليست هتل ها و رزرو آنها را دارا بودند در حاليكه امروزه هركسي بطور مستقيم وآزادانه مي تواند به كليه اين اطلاعات دسترسي داشته باشد.اگرامروز شما تمايل داشته باشيد مي توانيد طرح وبرنامه ريزي يك مسافرت رابه هرگوشه اي از جهان بوسيله خودتان به اجرابگذاريد جستجوي هتل وآژانس مسافرتي وذخيره كردن بليط هواپيما واطاق هتل وحتي تهيه عكس ازمكاني كه مي خواهيد برويدهمگي براحتي با اينترنت امكان پذيراست.وهمچنين آژانسهاي مسكن كه قبلا امتيازدستيابي به اطلاعات خانه هاي اجاره اي وفروشي را داشتند ولي امروزه امكان جستجوي تمام اين اطلاعات وقيمت آنهاباتكنولوژي جديد دردسترس ميباشد بطوريكه بااين سيستم حتي ميتوان نماي داخل خانه راباشعاع 360 درجه وداخل اطاق ها را نيز مشاهده نمود.خريد ماشين وخريدكتاب وسايروسائل شخصي واداري وصنعتي را امروزه باتوجه به آزادشدن اطلاعات به راحتي ميتوان تهيه كرد بطوريكه تعادل قدرت بسود خريدار تغييرعمده اي كرده است.اين اثرات چه گونه مي تواند برروي كاردامپزشكان اثربگذارد؟
اثرات مثبت
كليه دامپزشكان حتي آنهائيكه درروستاهامشغول فعاليت هستندقادربه دسترسي به اطلاعاتي هستندكه تا فبل ازاين فقط دراختيارمتخصصين دانشگاههابوده است.بطور مثال هر دامپزشكي كه داراي يك كامپيوتر pc وخط اينترنت باشد ميتواندآزادانه باكتابخانه National Library of Medecine كه داراي11مليون رفرانس است ارتباط برقراركندويااز سايت www.nlm.nih.gov كه داراي رفرانس هاي زيادي مي باشداستفاده نمايد.و يا با سایت هاي مرتبط با دامپزشكي از قبيل Veterinary Information Network و يا http://www.vin.com باهزاران مقاله درمورد علوم دامپزشكي وتوليدات داروئي وغيره به راحتي دسترسي پيدا نمايدحتي قبل ازاينكه اين اطلاعات چاپ وبصورت كتاب انتشاريابند.بعلاوه مراجع اينترنتي رامي توان بصورتي فهرست كرد و نشان دادكه باچاپ غيرقابل مقايسه باشد. وازطرف ديگرتامدتي قبل كه دامپزشكان دررجوع به رفرانس ها در تنگنا بودند و در انحصار چند كتاب مرجع وتعدادي كپي بودند.امروزه همگي مي توانند با كاملترين وتازه ترين مراجع علمي به راحتي دسترسي داشته باشند.

اثرات منفي
آساني دردسترس بودن اطلاعات, كه صاحبان ودارندگان حيوانات به راحتي ميتوانندبه آنهادسترسي پيداكنندكه بعضا اين اطلاعات ممكن است محرمانه باشدويا غلط ويا صحيح باشندودرموقع مراجعه به دامپزشك داراي اطلاعات ناقص ازبيماري حيوان خودداشته باشند. قابليت دردسترس بودن اينترنت براي همگان هم ميتواند مفيد و هم ميتواند مخرب باشد.هركسي به راحتي ميتواندبه هروب سايت ودرموردهرموضوعي واردشود اين بدان معني است كه اطلاعات غلط بهمان اندازه اطلاعات صحيح ومعتبرموجود است.فروشكاه هاي حيوانات خانگي وپرورش دهندگان نژادهاي مختلف حيوانات وموسسات توليدي مختلف همگي داراي صفحات وب دراينترنت هستندكه حاوي اطلاعات مختلفي درخصوص دام مي باشندكه گاهي باعث گمراه شدن مراجعه كنندگان مي شوند.درميان اين هياهوها و سر و صداهابراي دامپزشكان بسيار مهم است كه داراي يك وب سايت باشندتامشتريان آنهابتوانند به آن اطمينان كنند و اطلاعات صحيح راازآن دريافت نمايند.دامپزشكان مي بايست از حمايت كنندگان حرفه اي سايت ها اطلاع داشته و آنها را بشناسند.

نه فقط مقادير اطلاعات موجود در سايت هابصورت دائم درحال افزايش است بلكه قدرت انتقال وذخيره كردن آنها نيز درحال افزايش مي باشد.قدرت ذخيره كردن وكوچك كردن اطلاعات وخطوط ارسالي باسرعت هاي بالا ونيز ارسال عكس ها با كيفيت بسيار بالا و ساير فايل هاي فشرده به راحتي قابل دسترسي است كه نتيجه آنهادسترسي به نسل جديدي از اطلاعات پزشكي و دامپزشكي است.وخلاصه همين بس كه گفته شود كه بزودي امكان اينكه دامپزشكان بدون درنظرگرفتن موقيت مكاني قادر خواهندبودعكس و تفسيربيمار خودرا به هركجاي دنياارسال دارند و بتوانند نظريه ديگر مراجع معتبر دنيارادرچنددقيقه وياساعت دريافت دارند.بجاي اينكه ماه ها صبركنند و يا اينكه درمواردكيسهاي كمپلكس قادرخواهندبودازنظريات متخصصين ودانش آنها استفاده كنند.
اطلاعات باسرعت انتقال بالا بدين معني است كه مديريتهاي كاري درآينده نه چندان دورمحدودبه چهار ديوار كاري نخواهدبود دامپزشكان امكان ارتباط به منابع خارجي وكسب اطلاعات دامپزشكي راخواهندداشت.كه درنتيجه اين موفقيت رابراي آنها ايجاد مي كند كه درهر زماني از نتايج آزمايشگاهي مطلع شوند و يا بصورت تلفني وقت تعيين كنند وهمچنين بصورت روزافزوني بامشتريان خود ارتباط داشته باشندويااطلاعات لازم راازاينطريق به مسئولين دامپزشكي دولتي منتقل نمايند و كلينيك ها و اورژانس ها نيزقادرخواهندبود ركوردهاي بيمارخودرابصورت online تعقيب كرده ودرزمينه درمان آنها اقدام كنند.ارتباط دادن سيستم مديريت به دنياي خارج باعث صرفه جوئي دروقتي كه صرف تهيه گزارشات كتبي مي شود شده كه درنتيجه باعث صرف وقت بيشتري برروي كارهاي درماني مي شود.
شايد يكي از عالي ترين خصوصياتي كه به اينترنت نسبت داده می شود قدرت استفاده ازآن براي ميليون هاكاربر بصورت هم زمان مي باشد بطوريكه كاربران مي توانند تجارب خودرادريك زمان به يكديگر منتقل نمايند.وهمچنين كسانيكه استعداديادگرفتن آموزشهاي مشخص ومعيني راداشته باشنداينترنت پتانسيل بسيارخوبي رابراي آنان ازجنبه آموزشي فراهم مينمايد.آموزشهاي اينترنيتي(online) براي دامپزشكاني كه درجريان كارميباشندوازدسترسي به مراكز آموزشي دورمي باشندفرصت مطالعاتي خوبي رافراهم مي كند.يادگيري آموزشهاي اينترنتي در هر زمان و مكاني مي تواندصورت گيرد و در زمانهايی كه وقت كافي موجود نباشد آن راقطع كردو در زمان مناسبي آنرا ادامه داد.
مطالعات آموزشي مدتهاست كه ثابت كرده است كه يادگيري وآموزش وقتي كه اطلاعات همزمان ودرهمان زمينه ومشكل ارائه شود بسيار موثر و سودمند خواهدبود.يادگيري درباره يك متد جديد درمان و يا يك تست تشخيصي و يا يك بيماري وقتي كه دام بيماردرحال معاينه است و يادربيمارستان مي باشد بسيارموثرتر از وقتي است كه دركتاب درباره آن موضوع خوانده شود.تكنولوژي اينترنت امروزه سيماي دامپزشكي راتغييرداده است همانطوركه اينترنت درحال رشدوشكوفائي ميباشدهم دامپزشكان وهم دامداران درحال سعي وكوشش هستند كه به اطلاعات خودافزوده وبه نياز هاي خود بيشتر دسترسي پيداكنند.اينترنت اين قدرت رادارد كه بصورت يك راهنماي قدرتمند در امر خدمات دامپزشكي درايدولي براي استفاده ازآن نباز به آموزش وتمرين مي باشد.
دامپزشكاني كه تاكنون عادت به استفاده ازاينترنت نكرده اند لازم است خيلي سريع براي اينكه عقب ماندگي پيدانكنند با اين ابزار آشنائي پيداكنند و آنهائي كه به هر صورت باآن آشنا شده اند لازم است دائمادرتماس باآن بوده ومرتب مكانها وسايت هاي جديد راپيداكرده واز آنهااستفاده كنند.
وخلاصه كلام اينكه, دامپزشكان درآينده درسه گروه قرارخواهندگرفت.
آنهائيكه دربطن اتفاقات بوجودآمده هستند.
آنهائيكه اين اتفاقات جديدرافقط تماشاميكنند.
آنهائيكه خواهندگفت چه اتفاقي افتاده است ؟
اشتياق شمادرراه كسب مهارتهاي فوق وبكارگيري آنها نشانده اين خواهد بود كه شمادرآينده در چه گروهي قرار خواهيد گرفت.

مقاله فوق كه توسط يكي از دامپزشكان آمريكائي نوشته شده حاوي نكات مهمي دررابطه آينده دامپزشكي در دنيا ميباشد گرچه بيشتر مطالب ارائه شده به محيط كاري در آمريكا برمي گردد ولي دير يا زود ما همگي مي بايست با اين واقعيت آشناشويم تابتوانيم وضعيت خود را در آينده مستحكم نمائيم.درآينده كساني موفق خواهندبودكه باآمادگي بيشتري گام درراه اين تحولات بگذارند.باتوجه به اينكه بعضي ازقسمتهاي اين مقاله ازمحيط كاري ما بدور است وبيشتر مختص محيط كاري كشورآمريكا مي باشد.

اولین های دامپزشکی ایران و جهان

دانستنی های جالب در مورد رشته دامپزشکی

ویدئو وت پارس : چگونه می شود دامپزشک شد؟

....................................

تهیه و تنظیم از سعید سیری

نويسنده:دكترRoy V.H.Pollock D.V.M,PhD

ترجمه ای از دكتر حميدكشتمند

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image