کلسیم مورد نیاز برای گله های طیور تخمگذار

13 دی 1393, ارسال شده توسط: saeedseery

بر اساس تحقيقات به عمل آمده کلسيم مورد نياز گله هاى تخمگذار طى هشتاد و پنج سال اخير مرتبا تغيير يافته است در صورت تغذيه گله هاى تخمگذار با دان حاوى کلسيم ناکافى بيش از 150 نوع علايم کمبود کلسيم بروز مينمايد که مى توانند موجب کاهش توليد شوند. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

مهمترين مانع در زمينه تعيين مقدار کلسيم تغييرمقدار مورد نياز کلسيم است که به نظر مى رسد مرتبا تغيير مى يابد به طورى که بر اساس تحقيقات به عمل آمده از سال 1944 تا سال 1984 مقدار کلسيم 65 درصد افزايش يافته و از روزانه 27/2 به 75/3 گرم براى هر مرغ رسيده است طبق گزارش هاى موجود ميانگين کلسيم مورد نياز روزانه در دهه سالهاى 1940 ، 1960 ، 1970 ، 1980 به ترتيب 44/3 ، 14/4 ، 44/4 و 07/5 گرم براى هر مرغ بوده است . اين تغييرات نشانگر مشکلات و اهميت تامين ميزان کلسيم مورد نياز گله هاى تخمگذار مى باشد در حقيقت با توجه به اطلاعات فوق اين سوال پيش مى ايد که آيا احتياجات دام مرغ براى کلسيم تغيير نموده يا اينکه عقايد متخصصين تغذيه تغيير پيدا کرده است زيرا حتى در طول سالهاى 1960- 1940 تعداد زيادى از متخصصين روزانه بيش از چهار گرم کلسيم را براى هرمرغ توصيه مى نمودند در اينجا متذکر مى گردد که مقادير توصيه شده براى کلسيم در اين مقاله براساس تفسير مولف از تحقيقات گذشته تجربيات عملى و تحقيقى که اخيرا در دانشگاه صورت گرفته استوار مى باشند .
تغيير فرمول دان نيمچه هاى پولت به دان مرغ تخمگذار
هر گاه تغيير فرمول دان نيمچه ها يا دان پيش تخمگذارى که داراى 1 تا 2 درصد کلسيم مى باشد به دان مرغ تخمگذار که بايد داراى 75/3 درصد کلسيم باشد مدت 7 روز بعد از توليد اولين تخم مرغ تاخير بيفتد مقداردان مصرفى و چربى بدن و چربى کبد مرغ به طور معنى دارى افزايش يافته ، کيفيت پوسته در تخم مرغ پولتهايى که زودتر رسيده اند کاهش مى يابد . همچنين آزمايشهاى بيشتر نشان داده اند که وزن استخوان و قدرت شکنندگى آنها تا 40 درصد کاهش مى يابد با توجه به اينکه جبران کمبود کلسيم در مرحله پيک توليد براى پولت هايى که در چنين وضعيتى به مرحله توليد تخم مرغ مى رسند حتى پس از دريافت مقادير کافى کلسيم مشکل است بنابراين تاخير در تغيير فرمول دان پولت ها به دان مرغ تخمگذار حتى براى چند روز ميتواند علل وقوع برخى از اختلالات استخوانى وتلفات غير طبيعى را که گاهى درست قبل از توليد تخم مرغ و در مرحله توليد حداکثر تخم مرغ مشاهده مى شوند توجيه نمايد .
زمان تغيير جيره پولت به جيره تخمگذار

به منظور آنکه پولت ها قادر به ذخيره مقادير کافى ازکلسيم درمغز استخوانهاى خودباشند تقريبا 14-7 روز قبل از گذاشتن اولين تخم مرغ به مقادير بالاى کلسيم نياز دارند بلوغ جنسى مرغ معمولا در 18 هفتگى ظاهرمى شود به هر حال با توجه به ادامه تمايل صاحبان گله هاى مرغ تخمگذار براى ايجاد بلوغ زود رس توليد کنندگان بايد به منظور حصول اطمينان ازتغيير جيره پولتها به جيره تخمگذارى قبل از شروع تخمگذارى گله را به طور مستمر مورد بازديد قرار دهند شرکت هاى لاين پيشنهاد مى کند استفاده از جيره پيش تخمگذارى حاوى 2% کلسيم از سن 17-16 هفتگى و جيره تخمگذار از سن 18 هفتگى آغاز شود.

مقدار کلسيم دان مرغ از شروع انتقال به سالنهاى تخمگذار تامرحله توليد حداکثر تخم مرغ
با شروع تخمگذارى مقدار مصرف غذا سريعا تغيير مى يابد ولى تغيير فرمول دان براساس ميانگين دان مصرفى معمولا تا مرحله حداکثر توليد ضرورى نمى باشد به عنوان مثال زمانى که پولتهاى داراى تخم مرغ سفيد به مرحله توليد مى رسند مقدار دان مصرفى ممکن است روزانه فقط 80 گرم باشد که در اين صورت مقدار کلسيم جيره قاعدتا بايد به 69/4 درصدافزايش يابد تا روزانه به طور متوسط 75/3 گرم کلسيم به هرمرغ برسد با اين حال افزايش ميزان کلسيم جيره به 69/4 درصد ضرورى نمى باشد زيرا در اين مرحله بسيارى از مرغهاى گله هنوز توليدى نداشته و مرغهايى نيز که شروع به توليد کرده اند دان بيشترى نسبت به ساير مرغها مصرف خواهند نمود . بنابراين حتى اگر ميانگين مصرف روزانه کلسيم کمتر از 75/3 گرم براى هر مرغ باشد مرغهاى جوان در حال توليد هنوز مى توانند احتياجات خود را تامين کنند مقدار ذخيره کلسيم پوسته تخم مرغ پيش از رسيدن به مرحله حداکثر توليد تقريبا 5 درصد کمتر از مقدار آن در بعد از مرحله حداکثر توليد مى باشد در اکثر موارد جيره حاوى 75/3 درصد کلسيم براى گله هاى تخمگذار قبل از رسيدن به مرحله پيک توليد کافى است .
مقدار کلسيم مورد نياز مرغ از مرحله حداکثر توليد تا پايان دوره تخمگذارى
براى حصول اطمينان از داشتن تخم مرغهايى با بهترين کيفيت پوسته توصيه مى شود که پس از رسيدن به مرحله پيک توليد مرغهاى تخمگذار تا سن 36 هفتگى روزانه حداقل 75/3 گرم از 52-37 هفتگى روزانه 4 گرم و از 53 هفتگى 25/4 گرم کلسيم مصرف کنند درمرغهاى مسن تر يا مرغهايى که پوسته تخم مرغهاى آنها دچار نقص مى باشد ميتوان بر حسب سن مرغ و شدت ونوع نقص پوسته ، ميزان دريافت کلسيم را روزانه تا يک گرم بيش ازمقادير توصيه شده افزايش داد . زمانى که درصد توليد در فواصل ماهيانه را در مقدار کلسيم موجود در پوسته تخم مرغ ضرب کنيم ميتوان ديد که ميانگين مقدار کلسيم ذخيره شده روزانه در پوسته تخم مرغ درمرحله حداکثر توليد بيشتر از ساير مراحل است ميانگين مقدار کلسيم ذخيره شده روزانه در پوسته تخم مرغ برحسب سن مرغ کاهش مى يابد بنابراين به صورت منطقى مقدار کلسيم مورد نياز گله مرغ تخمگذار و هر مرغ به طور انفرادى در مرحله پيک توليد تخم مرغ در بالاترين سطح بوده وسپس به تدريج کاهش مى يابد با اين حال در حقيقت کلسيم مورد نياز هر مرغ براى هر تخم مرغ مشخص عملا باافزايش سن مرغ کاهش نمى يابد توانايى مرغ جهت ذخيره سازى کلسيم براى تشکيل پوسته تخم مرغ محدود مى باشد همچنين مقدارکلسيم ذخيره شده در پوسته تخم مرغ به تدريج با بالا رفتن سن مرغ تا حدکمى افزايش يافته و ممکن است کارايى و جذب و بکارگيرى کلسيم در بدن مرغ کاهش يابد بنابراين بابالا رفتن سن مرغ مقدار کلسيم مورد نياز مرغها عملا افزايش مى يابد در نتيجه مى توان بر اين نکته تاکيد کرد که حتى با وجود اينکه کلسيم يکى از ارزانترين مواد تشکيل دهنده جيره مرغهاى تخمگذار مى باشد در صورت استفاده نامناسب از آن مى تواند پرهزينه ترين مواد محسوب گردد تغذيه مرغهابا کلسيم ناکافى مى تواند هزنيه دان ، ميزان دريافت غذا ، وزن بدن مرغ ، مقدار وزن و چربى کبد و چربى بدن ، نقايص پوسته تخم مرغ و اختلالات استخوان بندى را افزايش دهد تمام اين موارد مى توانند تاثيرنامطلوبى درتوليد تخم مرغ ومقدار سود توليد کننده داشته باشند .

چنانچه در مرغهاى مسن تر ، پوسته تخم مرغ به طور غير طبيعى نازک شود مقدار کلسيم دريافتى مرغ را مى توان روزانه حداکثر تا 75/4 گرم افزايش داه يا مقدارى ازکلسيم را به صورت قطعات بزرگ سنگ اهک اضافه شده به جيره مرغهاى جوانى که در حال رسيدن به مرحله توليد مى باشند مطلوب است در مرغهاى مسن ميزان قطعات بزرگ ، سنگ آهک را در جيره بايد تا 50% افزايش داد .

صفحه ویژه طیور در سایت وت پارس

........................................

تهیه و تنظیم از سعید سیری

منبع : فصلنامه چکاوک/مهندس محمد على سياوشى

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image