معاینات قلب و عروق و نکات مهم آن ها در گاو ها

25 آبان 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

معاینات بالینی در امر تشخیص و پروسه درمانی بیماری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.در تشخیص قطعی بیماری نیز باید از معاینات دقیق بالینی استفاده نمود.یکی از مواردی که باید در معاینات بالینی حتما مورد ارزیابی قرار گیرند ، قلب و عروق حیوانات می باشد که معاینه آنها می تواند مشکلات و نارسایی های بی شماری را عیان سازد. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

معاینات قلب و عروق و نکات مهم آن ها در گاو ها

در شروع این مقاله از شما دعوت می کنیم که از سایر مقالات ویژه دام های بزرگ به خصوص حیوان گاو در سایت وت پارس دیدن نمایید.قلب در حفره صدري بين دنده هاي سوم تا ششم قرار دارد.اولين صداي قلب (سيستوليك) با انقباض بطني هم زمان است و توسط حركت انقباضي ميوكارد و بسته شدن دريچه دهليزی - بطنی بوجود مي آيد (صدای عضلاني دريچه اي). اين صدا طولاني تر، عميق تر (يا مات تر) و بلند تر از صداي دوم قلب است كه كوتاه تر، زيرتر (يا روشنتر) و آهسته تر مي باشد و توسط بسته شدن دريچه هاي سيني (صداي دريچه ای) توليد شده و هم زمان با شروع دياستول است (صداي دياستوليك قلب). فاصله بين اولين و دومين صدا از فاصله بين دومين صدا تا انقباض بعدي بسيار كوتاه تر است. اولين صدا در بالاي بطن و دومين صدا در بالای قاعده قلب شنيده مي شود.به منظور گوش كردن صداي دريچه هاي قلب گاو به بهترين وجه ، مي توان به شرح زير عمل كرد:

دريچه آئورتی: در طرف چپ ، درست در پايين خط فرضي افقي كه از مفصل شانه مي گذرد.
دريچه ششی : در طرف چپ، نيمه راه بين مفاصل آرنج وشانه ، در حد امكان به طرف جلو پيش برده شود.
دريچه دولتی (ميترال) : در طرف چپ ، به همان صورت درست در پايين خط افقي كه ا ز مفصل شانه مي گذرد ،اما اندكي عقب تر در پنجمين فضاي بين دنده ای.
دريچه سه لتی: در طرف راست ، قطعه سينه اي در نيمه راه بين مفصل شانه و آرنج ،در حد امكان به طرف جلو پيش برده شود.
تاكی كاردی: ضربان بيشتر از90 عدد در گاو بالغ در حال استراحت ، بيشتر از 100 عدد در گاو جوان يابيشتر از120 عدد در دقيقه در گوساله ها دلالت بر تاكي كاردي مي نمايد كه نشانه اي از نارسائي در گردش خون و يا عفونت سپتيسميك است البته ارقام بالا در سرزمينهاي مرتفع كوهستاني 10 ضربه كمتر از سرزمينهاي پست است .گاهي در حالت نوشيدن و خوردن بخصوص در گوساله تعداد ضربان قلب به مدت كوتاهي حتي به 150 مي رسد.

آناتومی قلب گاو و معاینات آن

سوفل Murmur

مورمورها يا صداهاي اضافي قلب شامل هر صدايي مي باشد كه به اولين و دومين صداي قلبي اضافه مي شود و هميشه پاتولوژيك مي باشند و به مورمورهاي آندوكاردي يا اگزوكاردي (پريكاردي) تقسيم مي شوند.
صداهاي آندوكاردي در داخل قلب بوجود آمده و معمولا در اثر نارسائي دريچه اي، مخصوصا بسته شدن ناقص يا تنگي (استنوز) دريچه ي دهليزي - بطني يا سيني و توليد آشفتگي در جريان خون داخل قلب بوجود مي آيد.
جراحات مولد اين عارضه معمولا آماسي و ترومبوتيك هستند.گاهي صداي مورمور بطور مادرزادي در اثر باقي ماندن سوراخ بيضي Oval foramen (بين دو دهليز) بوجود مي آيد و گاهي اين صدادر اثر كم خوني ،خونريزي و يا كمبود شديد تغذيه ای (مورمورآنميك) بوجود مي آيد.ميزان حجم خون گاو 80 - 50 ميلي ليتر به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن مي باشد.
آزمايش توقف سياهرگي venous stasis test يا ميزان پری سياهرگ وداج
اگر وريد وداج در ناحيه مياني گردن فشرده شود، رگ در بالاي نقطه فشرده شده به دليل تجمع خون متورم و پر تر مي گردد ولي قسمتي پايين تر از نقطه فشرده شده در ضربان بعدي قلب خالي مي گردد.در اين حالت نتيجه آزمايش فشار بر روي سياهرگ منفي است. اما اگر وريد وداج برجسته شده باشد و در ملامسه سفت باشد ، پس پری آن غير طبيعي است.چنين عارضه اي در جريان خون سياهرگي گاو معمولا ناشي از عملكرد ناقص قلب در نتيجه جراحات پريكارد است كه خود توسط سل ، لكوز يا جسم خارجي به وجود آمده است. (از انبساط كامل قلب در خلال دياستول جلوگيري مي كند). از ديگر دلايل وقوع اين حالت، تنگي مدخل قفسه سينه در اثر نئوپلاسم است كه وريد وداج را در اين نقطه دائما در معرض فشار قرار مي دهد. تنگي دريچه سه لتي با ممانعت از بازگشت خون سياهرگي به دهليز راست، عامل ديگري محسوب مي شود (اما بسيار نادر است) .در موارد پيشرفته ركود جريان خون سياهرگي ،قطعه اي از سياهرگ وداج كه پايين تر از نقطه فشرده شده قرار دارد نمي تواند خالي شود و دقيقا به ميزان قبل از اين كار پر از خون باقي مي ماند.در اين حالت آزمايش فشار بر روي سياهرگ مثبت تلقي مي شود كه نشانه اي از نارسائي شديد گردش خون است.

آناتومی گاو و قلب گاوآناتومی گاو و قلب گاو

برای بزرگ نمایی بر روی تصاویر کلیک نمایید

نبض سياهرگ وداج تنفس به وسيله تغييراتي كه در فشار داخلي قفسه سينه ايجاد مي كند، موجب افزايش و كاهش ريتميك اندازه وريد وداج در محل ورود آن به داخل قفسه سينه در خلال باز دم ودم مي گردد.چنين نوساني در وريد وداج ، به خصوص در بيماران با اختلال تنفسي، مشخص تر مي باشد وبه عنوان شاخص بيماري تنفسي به كار مي رود. در اكثر گاوهايي كه خيلي زياد عضلاني نيستند و يا پوست ضخيمي ندارند، در طي سيستول دهليز انقطاع مختصري در جريان مداوم خون سياهرگي به وجود مي آيد و اين انقطاع، انبساط خفيف تا ملايمي را در نزديك ترين قسمت وريد وداج به قفسه ايجاد مي كند. اين انبساط احساس يك موج نبض را كه به طرف سر در حركت است القا مي نمايد ، اما در حقيقت فقط يك انبساط عروقي تحليل رونده است كه به ظاهر عكس مسير جريان خون مي باشد و نبض سياهرگی منفی يا دهليزي ناميده مي شود.

در گاو سالم هنگامي كه بخش پائيني وريد متعاقب به هم فشردن يك نقطه آن خالي مي شود، اين نبض ناپديد مي گردد ، آزمايش فشار بر روي سياهرگ در اينجا منفی است. نبض منفي در سياهرگ شيري هرگز ديده نمي شود، چرا كه پايين تر از قلب قرار گرفته است. هنگامي كه دريچه سه لتي كاملا بسته نمي شود، مقداري از خون موجود در نيمه راست قلب در خلال سيستول بطني بجاي عبور از سرخرگ ريوي به طور فعال به طرف عقب در امتداد سياهرگ های بزرگ رانده مي شود. دراين موارد وريد وداج داراي نبض واقعي و پاتولوژيك است و با اجراي آزمايش فشار روي سياهرگ نيز ناپديد نمي شود. اين نبض سياهرگي مثبت يا بطني قلمداد ميشود و در سياهرگ شكمي (شيری) نيز مشاهده مي گردد.
در صورت وجود نارسايي ميترال يا نارسايي نيمه چپ قلب، ادم يا خيز ريوی و نهايتا خيز ريوی كف آلود به همراه سرفه و تاكی پنی در حيوان مشاهده مي گردد.در نارسايي نيمه راست قلب يا نارسايي دريچه سه لتي، خون بطرف سياهرگهاي بزرگ (بجاي عبور از سرخرگ ريوی) پس زده شده و در نتيجه منجر به ادم يا خيز زير پوستي Anasarca (بخصوص در ناحيه فك، گردن و پوست ناحيه جلوي قفسه سينه) و خيز در محوطه بطنيascites ، ناحيه صدري hydrothorax و آبشامه قلب hydropericardium مي گردد. اگر پر خوني باندازه كافي شديد باشد ، روي كبد و كليه نيز تاثير مي گذارد. به طوريكه در كبد باعث تورم و از دست دادن فعاليت نرمال مي گردد. در ادامه با وخامت بيماری روي سيستم سياهرگي باب Portal system نيز اثر گذاشته و باعث اختلال در هضم وجذب در دستگاه گوارش مي شود و همچنين خروج ترشحات ترانسودائي Transudation بداخل روده ها را سبب گرديده و لذا منجر به اسهال می گردد (در ابتداي بيماري مدفوع نرمال است و در مراحل پيشرفته اسهال ظاهر مي شود). سياهرگ هاي سطحي بدن نيز متسع مي شوند.در همين رابطه نيز سياهرگ وداج نيز متسع و نبض دار مي گردد.اختلال در كليه ها بدنبال كاهش جريان خون ورودي سرخرگي وكاهش اكسيژن و تخريب سلولها Anoxic damage در گلومرولها موجب كاهش ادرار و دفع پروتئينهاي پلاسما (آلبومين) مي گردد.

ویدیوی آموزشی

در این ویدیو شما با قسمت های مختلف قلب گاو به خوبی آشنا خواهید شد.

برای مشاهده ویدیو در سایز بزرگ تر اینجا را کلیک کنید

تصاویری کاربردی از آناتومی گاو + ویدیو آموزشی

نظرات

دکتر رستم زاد در تاریخ 05 آذر 1394
با سلام. عالی بود
Sajaad در تاریخ 05 آذر 1394
سلام. فوق العاده بود.لطفا برای بخش ها حیوانات دیگر نیز از این سری مطالب تهیه کنید.
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image